آستارا :  ۴۴۸۳۷۷۷۰ – ۰۱۳ / ۴۴۸۳۶۳۷۴ -۰۱۳


مهران، ایلام:  ۳۸۲۶۵۶۳ -۰۸۴۳


ایوان:  ۳۳۲۳۳۱۹۳ – ۰۸۴ / ۳۳۲۳۰۵۹۲ -۰۸۴


قزوین:  ۳۳۵۵۳۲۲۰ – ۰۲۸ / ۳۳۵۵۵۸۸۵ -۰۲۸


لاهیجان:  ۴۲۴۲۲۱۰۱ – ۰۱۳ / ۴۲۲۲۵۲۱۶ -۰۱۳


رشت:  ۳۳۶۶۷۱۲۷ – ۰۱۳ / ۳۳۶۰۰۹۴۳ -۰۱۳


همدان:  ۳۴۲۲۷۹۶۱ -۰۸۱ / ۳۴۲۲۴۰۰۴ – ۰۸۱ / ۳۴۲۴۱۵۹۹ -۰۸۱


شبستر:  ۴۲۴۲۳۲۳۳ – ۰۴۱ / ۴۲۴۲۶۱۳۱ -۰۴۱


تیل:  ۴۲۵۸۲۵۲۲ – ۰۴۱ 


شندآباد:  ۴۲۴۸۳۹۵۰ – ۰۴۱ 


لنگرود: ۲۵۲۸۰۶۰-۰۱۳۴ / ۲۵۲۲۲۲۹ - ۰۱۳۴


پیرانشهر: ۴۲۲۹۹۷۷-۰۴۴۴